2021: Faunapassage i plan med viltvarningssystem – preliminära resultat från pågående studier

Torsdag 4 feb 2021 kl 13.00-14.30 (Webinarium)

Inom forskningsprogrammet TRIEKOL studerar vi faunapassager i plan med viltvarningssystem. Faunapassager i plan med viltvarningssystem är en relativt ny åtgärdstyp som kan bli ett betydelsefullt tillskott i Trafikverkets verktygslåda för att minska viltolyckor och barriärpåverkan. Tekniken kan vara tillämpbar på exempelvis mötesfria landsvägar som har behov av viltstängsel, men där trafikvolymer och hastigheter är så pass låga att djuren kan tillåtas passera i samma plan som trafiken. Här kan alltså tekniken ersätta faunabroar eller faunaportar. 

Även om datainsamling ännu pågår och de slutliga resultaten inte är klara, har ett antal delstudier och pilotarbeten genomförts, vilka redan nu givit intressanta resultat. Eftersom planering och projektering av nya faunapassager i plan nu pågår på flera håll i landet är behovet stort att beskriva teknikutvecklingen samt de preliminära resultaten från de studier som pågår.

Vid det här webinariet presenterades därför våra preliminära resultat, samt diskuterades hur de kan tolkas och hur de kompletteras i de fortsatta studierna, och i den fortsatta utvecklingen av viltvarnande teknik.

Program

Målet med webinariet var att presentera både teknikfrågor och ekologi. När kan faunapassage i plan med viltvarningssystem vara ett alternativ till faunabroar eller faunaportar? Resultaten är preliminära och passagetypen och tekniken kommer med all sannolikhet att vidareutvecklas ytterligare inom de närmsta åren.

Under webinariet presenterades bland annat utformningsdetaljer gällande faunapassager i plan och en teknisk och ekologisk utvärdering av faunapassagen vid väg 108 Sjödiken. På forskningssidan och från miljöuppföljningar presenterades tidiga resultat från faunapassagen vid väg 108 i Sjödiken, E22 vid Haraldsmåla samt de två nybyggda faunapassagerna vid väg 42 Koberg.

13.00 Inledning, Bakgrund – Faunapassage i plan, viltvarningssystem
Mattias Olsson, EnviroPlanning

13.20 Teknisk utvärdering av viltvarningssystem vid väg 108 Sjödiken
Gunilla Thyni och Peter Thorander, Trafikverket

13.35 Ekologisk uppföljning av faunapassage i plan, väg 108 Sjödiken
Isak Holmberg, Trafikverket

13.55 Miljöuppföljning av faunapassager i plan. Metodik och tidiga resultat.
Marcus Elfström, EnviroPlanning

14.15 Kommentar från Trafikverket
Anders Sjölund, Trafikverket

14.20 Sammanfattning, frågor och diskussion
Mattias Olsson, EnviroPlanning och/eller J-O Helldin, SLU

Mer information

Webinariet spelades in och kan ses i efterhand här via SLU Play.

Frågor och svar från webinariet finns att läsa här.

För mer information vänligen kontakta Mattias Olsson, projektansvarig för delprojekt om faunapassager i plan med viltvarningssystem inom forskningsprogrammet TRIEKOL (mattias.olsson@enviroplanning.se, 073-9471147).