2019: Biologisk mångfald i järnvägsmiljöer

Seminariet anordnas i Stockholm den 15 januari 2019.

Många järnvägsmiljöer har en rik och speciell biologisk mångfald. Inventeringar i stationsområden under de senaste åren har visat på förekomst av många arter som i övrigt är sällsynta i landskapet. Särskilt på bangårdar har speciella biotoper utvecklats, såsom torra stäpp-, ängs- och ruderatmarker. Växter och djur sprids längs banorna och med tågen.

Naturmiljöerna har skapats av långvarigt nyttjande och skötsel, men stationsområden växer nu ofta igen eller byggs om. Det har visat sig mycket svårt att genomföra skötselplaner i praktiken. Nya riktlinjer och metoder behövs för att säkra och utveckla naturvärdena. Försök med nya skötselmetoder pågår på några stationer, bland annat med slåtter, rotryckning och blottläggning av jord. Metoderna måste vara genomförbara, både praktiskt, ekonomiskt och trafiksäkert. För att åstadkomma detta behöver ekologer, entreprenörer, tekniska konsulter och forskare samverka.

Inventeringar och skötselförsök har lett till en begynnande förståelse för hur järnvägens biotoper fungerar ekologiskt, och vad som behövs för att behålla eller återskapa deras naturvärden. Inom forskningsprogrammet TRIEKOL kommer mer nya kunskaper tas fram under de närmaste åren. Skötsel för biologisk mångfald behöver integreras i Trafikverkets vegetationsstrategi för järnväg.

Målen för seminariet

  • att presentera aktuell kunskap om järnvägsbiotopernas arter, ekologi och skötsel,
  • att presentera och diskutera kommande forskning inom TRIEKOL,
  • att diskutera effektiva och praktiskt genomförbara åtgärder för skapande och skötsel av artrika järnvägsmiljöer.

Program

Finns att ladda ned här: Program Biologisk mångfald i jvgmiljöer 15 jan 2019.

Praktisk information

Tid och plats: Tisdag 15 januari 2019 ca kl 9.30-16.00 på Norra Latin, Stockholm City Conference Centre (www.stoccc.se; 5 min promenad från Centralen). Drop-in med kaffebuffé från 8.30.

Anmälan och kostnad: Anmälan sker senast 1 jan här nedan. Efter 1 jan är anmälan bindande (men namnet kan bytas). Självkostnadspris 450 kr täcker fika+lunch och faktureras i anslutning till seminariet. Antalet deltagare är begränsat.  

Vid frågor, vänligen kontakta J-O Helldin, projektledare för forskningsprogrammet TRIEKOL samt koordinator för Svenska IENE-nätverket.

  • Telefon: 070-607 53 22
  • E-post: j-o.helldin(at)slu.se