Vad är IENE?

IENE (=Infra Eco Network Europe) är ett internationellt nätverk för forskare, praktiker, beslutsfattare och andra som arbetar med frågor kopplade till transportinfrastruktur och biologisk mångfald. En svensk förgrening av IENE etablerades 2009 för att arbeta för kunskapsutbyte och dialog inom Sverige och Norden.

IENE:s övergripande mål är att främja en säker och ekologisk hållbar europeisk transportinfrastruktur genom att:

  • Motverka landskapsfragmentering
  • Upprätthålla och återskapa konnektiviteten i landskapet
  • Främja bevarande av biologisk mångfald
  • Främja utvecklingen av ekologisk infrastruktur
  • Motverka viltolyckor
  • Främja anläggandet av viltpassager

Läs mer om Internationella IENE på hemsidan: www.iene.info

Vad är problemet?

Transportinfrastrukturen tätnar och utgör stora påfrestningar för den biologiska mångfalden i Europa. Allt större ytor och markområden tas i anspråk för exploatering. Vägar, järnvägar och kanaler styckar sönder landskapet och skapar barriärer för många arter, alltifrån små djur som grodor och salamandrar till rådjur, älgar och andra stora djur. Livsutrymmet för växter och djur minskar och fragmenteras när biotoper och ekosystem splittras i allt mindre enheter. Många djur dödas av trafiken, och viltolyckor utgör samtidigt en stor trafiksäkerhetsfara för människor. Trafiken orsakar även störningar i form av föroreningar och buller, som utgör ytterligare påfrestningar för både människor och djur.

Med en bättre landskapsplanering och åtgärder som exempelvis vilttunnlar och faunapassager, kan barriäreffekterna motverkas. Det finns ett stort behov av kunskaps- och erfarenhetsutbyte på detta område och bättre kommunikation mellan forskare och praktiker. Vi kan bli betydligt mer effektiva om vi samarbetar, både mellan olika discipliner och mellan olika länder. Även om omfattningen av problemet ser olika ut på olika håll i Europa brottas alla länder med liknande problem och forskar på liknande frågor. Tillsammans kan vi hjälpas åt att uppmärksamma problemen och hitta lösningar.

Flera andra länder har vid det här laget utformat omfattande åtgärdsplaner för att motverka transportinfrastrukturens fragmenteringseffekter. Tyskland har gjort nationella analyser av landskapets konnektivitet, och identifierat ett stort antal konfliktpunkter. För Sveriges del skulle liknande analyser kunna hjälpa oss att besvara frågor som: behövs faunapassager, var är de mest effektiva och hur bör de utformas? Andra åtgärder kan till exempel vara att planera nya väg- och järnvägsdragningar på annorlunda sätt, införa hastighetssänkande åtgärder på viktiga vägavsnitt, och konstruera effektiva varningssystem vid viktiga faunapassager.

Hur arbetar IENE?

IENE är ingen formell organisation utan ett nätverk, där kärnan utgörs av medlemmarna, medlemsorganisationerna och deras initiativ. Dokumentet Memorandum of Understanding är nätverkets stadgar och definierar riktlinjerna för nätverkets organisation och arbetssätt. Ramverket utgörs av den internationellt sammansatta styrelsen (sammanträder månatligen via telefonmöten), sekretariatet (arbetar löpande med nätverkets administration och kommunikation), årsmötet som benämns General Assembly (beslutar om riktlinjerna för nätverket), samt eventuella arbetsgrupper som formas kring olika intressen, organisationer av konferenser etc.

Sedan återstarten 2009 befinner sig IENE i en expansionsfas och arbetar med att etablera och utöka nätverkets räckvidd och initiera gemensamma aktiviteter. Stora internationella konferenser har anordnats varannat år av IENE tillsammans med olika partnerorganisationer och däremellan arrangeras mindre evenemang som nationella vetenskapliga och tekniska workshops.

Kommunikation är ett nyckelord för IENE. Genom e-postlistor, nyhetsbrev och en informativ hemsida vill IENE främja kontakter mellan medlemmarna och utbyte av kunskap. Anslut dig gärna till Svenska IENEs e-postlista för att kunna kommunicera med det svenska nätverket, och bli väldigt gärna medlem i IENE för att få full tillgång till det internationella nätverket!