2019: Biologisk mångfald i järnvägsmiljöer

Många järnvägsmiljöer har en rik och speciell biologisk mångfald. Inventeringar i stationsområden under de senaste åren har visat på förekomst av många arter som i övrigt är sällsynta i landskapet. Särskilt på bangårdar har speciella biotoper utvecklats, såsom torra stäpp-, ängs- och ruderatmarker. Växter och djur sprids längs banorna och med tågen.

Naturmiljöerna har skapats av långvarigt nyttjande och skötsel, men stationsområden växer nu ofta igen eller byggs om. Det har visat sig mycket svårt att genomföra skötselplaner i praktiken. Nya riktlinjer och metoder behövs för att säkra och utveckla naturvärdena. Försök med nya skötselmetoder pågår på några stationer, bland annat med slåtter, rotryckning och blottläggning av jord. Metoderna måste vara genomförbara, både praktiskt, ekonomiskt och trafiksäkert. För att åstadkomma detta behöver ekologer, entreprenörer, tekniska konsulter och forskare samverka.

Vid detta seminarium samlades ett 40-tal yrkesaktiva som på olika sätt arbetar med järnvägsmiljöer och biologisk mångfald för att:

  • presentera aktuell kunskap om järnvägsbiotopernas arter, ekologi och skötsel,
  • diskutera kunskapsluckor och behov av forskning och utveckling,
  • diskutera effektiva och praktiskt genomförbara åtgärder för skapande och skötsel av artrika järnvägsmiljöer.

Seminariet anordnades i Stockholm den 15 januari 2019.

Program

Trafikverkets arbete med biologiska värden inom Järnvägsinfrastrukturen

Eva Ditlevsen (Trafikverket)

Artrika järnvägsmiljöer – aktuell nationell status samt möjligheter att utveckla biologisk mångfald i järnvägsmiljöer

Magnus Stenmark (Ecocom)

Hur fungerar järnvägsbiotoperna?

Tommy Lennartsson (CBM/SLU)

Resultat från experiment av olika metoder för restaurering av stationsområden

Jörgen Wissman (CBM/SLU)

SL:s arbete med biologisk mångfald

Bodil Johansson (SL)

Status för stationsområden, restaureringsåtgärder och invasiva arter

Henrik Weibull (Naturcentrum AB)

Praktiska exempel av arbete med huggorm och sandödla vid järnvägsbankar

Stefan Andersson (Nyköpings kommun)

Mer information