2016: Tillämpning av NVI-standard

SIS, Trafikverket och Svenska IENE anordnade den 9 mars 2016 ett seminarium kring tillämpningen av standarden för naturvärdesinventering (NVI).

Standarden för naturvärdesinventering (SS 199000:2014) beskriver vilka krav en utförare ska uppfylla vid en naturvärdesinventering. Den har funnits på plats i drygt ett år och har kommit till användning i olika sammanhang.

Avgörande för hur standarden kommer att fungera i samhällsplaneringen är hur myndigheter och exploatörer förstår och uppfattar standarden. Därför anordnades det ett seminarium med avsikten att lägga en grund för kvalitetssäkring av NVI, genom att öppna för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Vid seminariet medverkar representanter för SIS:s tekniska kommitté Naturvärdesinventering, för att ge en grund för diskussionen och delta i gruppdiskussioner.