Uppstart av nätverket Svenska IENE

CMB (Centrum för Biologisk Mångfald) och Vägverket vill initiera ett nationellt nätverk för frågor om effekter av transportinfrastruktur på landskap och biologisk mångfald.

I Sverige saknas ett forum för att lyfta problem och brister, och för att gemensamt driva utveckling och uppföljning inom det här området. Samverkan mellan olika myndigheter är svag och dåligt strukturerad, och detsamma gäller kontakten mellan myndigheter och kunskapscentra. Sverige saknar gemensamma nationella planeringsunderlag, konkreta målsättningar samt accepterade indikatorer och tröskelvärden, något som redan har utvecklats och utvecklas inom flera europeiska länder. Detta är troligen några av anledningarna till att Sverige har halkat allt längre efter andra europeiska länder vad gäller regelverk och åtgärder för att mildra negativa effekter av infrastruktur på natur- och kulturmiljö.

Med ett svenskt nätverk för dessa frågor hoppas vi att möjligheterna att kunna skapa kontakter, utbyta erfarenheter och samverka i projekt kan bli en viktig kraft för att bryta denna utveckling.