Botniabanan: fåglarnas kompensation

Pressmeddelande 2010-04-22 från Trafikverket och Stiftelsen naturvård vid Nedre Umeälven

Fåglarnas kompensation för Botniabanan lämnades över

Fem nya naturreservat, nya och restaurerade våtmarker, döda träd och odling av fodersäd ska få fåglarna som rastar vid Umeälvens delta att gilla Botniabanan. På torsdagen invigdes mångmiljonsatsningen, till ackompanjemang av fågelsång.

När Botniabanan planerades stod det klart att den nya järnvägen skulle riskera att påverka det rika fågellivet i Umeälvens delta och slätter. Under arbetets gång blev området där banan skulle dras dessutom utpekat som ett av drygt 4 000 svenska områden i EU-nätverket Natura 2000.

För att kompensera för intrånget beslutades därför om ett antal åtgärder som syftar till att ge fågellivet minst lika bra förhållanden som innan järnvägen byggdes. Åtgärderna består bland annat av anläggande och restaurering av våtmarker, bildande av nya naturreservat och odling av fodersäd. Vid en enkel ceremoni på torsdagen överlämnade Trafikverket kompensationsåtgärderna till den nybildade stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven som i 100 år ska svara för förvaltningen.

– Det är ett spännande och ansvarsfullt uppdrag som vi hoppas blir ett lyft för både fåglar och för den miljövänliga tågtrafiken på Botniabanan, sade Trafikverkets projektledare Ulf Sundström när han lämnade över nyckeln till en pumpstation för våtmarken Södra Degernässlätten-Sundet till stiftelsen.

Som kompensation för att Botniabanan påverkar en hektar våtmarker har 35 hektar våtmarker anlagts eller restaurerats och skyddas som naturreservat. Som kompensation för att sex hektar rastplatser påverkas skyddas nu 297 hektar rastplatser. Åtta hektar används för odling av fodersäd. Som kompensation för påverkan på sex hektar värdefulla skogar avsätts 194 hektar skog som nya naturreservat. Tusen träd har ringbarkats för att skapa död ved där fåglarna kan hitta insekter.

– Ännu är det förstås för tidigt att dra några säkra slutsatser, men fåglarna verkar i alla fall redan uppskatta åtgärderna. Sällan eller aldrig har det synts så mycket fågel som i år på de här platserna, säger stiftelsens ordförande Björn Jonsson, tillika naturvårdsdirektör i Västerbottens län.

Utöver kompensationsåtgärderna har Botniabanan byggts på ett sätt som ska minimera intrånget vid Umeälvens delta och slätter. Alla ledningar som inte måste gå i luften har istället grävts ned för att minska risken att fåglar ska flyga på dem. Ledningsstolparna har försetts med en anordning som ska avskräcka fåglar från att sätta sig där och riskera att få ström i sig. Dessutom har allt arbete fått stå stilla under den mest fågelintensiva månaden om vårarna. Kompensationsåtgärderna har kostat 105 miljoner kronor att anlägga och 23 miljoner kronor som stiftelsen får till förvaltningen i 100 år. Trafiken på Botniabanan kommer igång hösten 2010.