2021: Värdefulla träd vid vägar

Onsdag 21 april 2021 kl 9.30-12.00 (Webinarium via Skype)

Anmäl intresse att deltaga till: j-o.helldin@slu.se

SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM), Trafikverket och svenska IENE välkomnar till ett webinarium om värdefulla träd längs vägar. Webinariet syftar att redovisa resultat från CBMs arbete men också sätta värdefulla träd i infrastruktur i ett sammanhang, både ur ekologisk synvinkel och i ett datahanteringsperspektiv.

CBM har haft som uppdrag att ge förslag på metoder för att inventera och ge förutsättningar att analysera träds biologiska värden och sammanhang. Tanken är att webinariet skall bli en start på ett skapande av en samsyn om hur man skall värdera värdefulla träd och hur insamling och lagring av data skall ske. Allt för att underlätta synergier mellan myndigheter.

Foto: Anna Westin, SLU

Program

09.30 Inledning
J-O Helldin, SLU Centrum för biologisk mångfald & Eva Ditlevsen, Trafikverket

09.40 Situationen för alléer i Frankrike
Chantal Pradines, Managing director ALLÉES – AVENUES /allées d’avenir/, Frankrike

10.05 CBMs rapport och landskapspersektivet
Anna Westin & Tommy Lennartsson, SLU Centrum för biologisk mångfald

10.25 Paus

10.30 Trafikverkets arbete med skyddsvärda träd
Eva Ditlevsen, Trafikverket

10.45 Datalagring och inventeringar
Karin Sandberg, Länsstyrelsen & Jörgen Wissman, SLU Centrum för biologisk mångfald

11.05 Gruppdiskussioner

11.30 Genomgång gruppdiskussioner

11.50 Avslutande ord om arbetet i framtiden
Eva Ditlevsen, Trafikverket & Karin Sandberg, Länsstyrelsen

Länk till programmet i PDF-format

Mer information

Webinariet är kostnadsfritt men kräver anmälan. Skicka din anmälan till j-o.helldin@slu.se.

Vid frågor kontakta J-O Helldin: j-o.helldin@slu.se, 0706-07 53 22.