2019: Biologisk mångfald i järnvägsmiljöer, 15 januari

Många järnvägsmiljöer har en rik och speciell biologisk mångfald. Inventeringar i stationsområdenunder de senaste åren har visat på förekomst av många arter som i övrigt är sällsynta i landskapet. Särskilt på bangårdar har speciella biotoper utvecklats, såsom torra stäpp-, ängs- och ruderatmarker. Växter och djur sprids längs banorna och med tågen.

Naturmiljöerna har skapats av långvarigt nyttjande och skötsel, men stationsområden växer nu ofta igen eller byggs om. Det har visat sig mycket svårt att genomföra skötselplaner i praktiken. Nya riktlinjer och metoder behövs för att säkra och utveckla naturvärdena. Försök med nya skötselmetoder pågår på några stationer, bland annat med slåtter, rotryckning och blottläggning av jord. Metoderna måste vara genomförbara, både praktiskt, ekonomiskt och trafiksäkert. För att åstadkomma detta behöver ekologer, entreprenörer, tekniska konsulter och forskare samverka.

Inventeringar och skötselförsök har lett till en begynnande förståelse för hur järnvägens biotoper fungerar ekologiskt, och vad som behövs för att behålla eller återskapa deras naturvärden. Inom forskningsprogrammet TRIEKOLkommer mer nya kunskaper tas fram under de närmaste åren. Skötsel för biologisk mångfald behöver integreras i Trafikverkets vegetationsstrategi för järnväg.

Målen för detta seminarium är att:

 • presentera aktuell kunskap om järnvägsbiotopernas arter, ekologi och skötsel,
 • presentera och diskutera kommande forskning inom TRIEKOL,
 • diskutera effektiva och praktiskt genomförbara åtgärder för skapande och skötsel av artrika järnvägsmiljöer.

 

Föreläsare

 • Tommy Lennartsson, CBM/SLU: Hur fungerar järnvägsbiotoperna?
 • Magnus Stenmark, Ecocom: Flora och fauna i järnvägsmiljöer – arter, ekologiska grupper och särskilda biotoper
 • Marie Johnsson, Trafikverket: Trafikverkets arbete för biologisk mångfald i järnvägsmiljöer
 • Jörgen Wissman, CBM/SLU: Skötselförsök i stationsområden, de första resultaten.

Ytterligare föreläsare tillkommer. En del av dagen kommer att bestå av diskussion kring metoder och strategier för skötsel och skapande av järnvägsbiotoper.

 

Tid och plats: Tisdag 15 januari 2019 ca kl 9.30-16.00 på Norra Latin, Stockholm City Conference Centre (www.stoccc.se; 5 min promenad från Centralen). Drop-in med kaffebuffé från 8.30.

Anmälan och kostnad: Anmälan till seminariet öppnar i november. Självkostnadspris 450 kr täcker fika+lunch och faktureras i anslutning till seminariet. Antalet deltagare är begränsat.

 

Välkomna!

J-O Helldin

 

 

För mer info:

————————————————————————————–

J-O Helldin

 • Projektledare för forskningsprogrammet TRIEKOL triekol.se
 • Koordinator för Svenska IENE-nätverket (IENE – Infra Eco Network Europe) iene.se

Tel 070-607 53 22,epostj-o.helldin@slu.se

————————————————————————————–

 

Infra Eco Network Europe (IENE) är ett internationellt nätverk för utbyte av kunskap och erfarenheter mellan forskare och praktiker med intresse för frågor inom transportinfrastruktur, ekologi och landskapsfragmentering. Ett svenskt IENE startade under 2009 finansierat av Trafikverket.

Anmälan IENE-seminarium 15/1 2019

 • Personuppgifter

 • Faktureringsuppgifter

 • Övrigt

 

Verifiering